Social træning

Overordnet indsats

Social træning

Beskrivelse af indsatsen

Langholt vægter social træning højt. Det er Langholts erfaring, at beboerne udvikler og vedligeholder sociale færdigheder i trygge og kendte miljøer. Kendte læringsmiljøer i Langholt indeholder blandt andet, fællesskab, kommunikation, empati, forventningsafstemning, medindflydelse.

WEEKENDMØDE: Personalet indkalder beboeren til møde. Personalet er ordstyrer og hører den enkelte beboeres ønske og behov for aktivitet i weekenden. Personalet gennemgår ønsker og behov og skaber mulighed for dialog og samhørighed omkring de valgte fællesaktiviteter for weekenden.

MÅNEDSMØDE: Personalet indkalder beboerne til månedsmøde. Beboerne opfordres til, at have punkter med til dagsorden. Personalet er ordstyrer. Referat oplæses fra sidste møde, er der punkter med manglede opfølgning tilføjes punktet til dagsorden.

Personalet er ordstyrer og hører den enkelte beboeres punkter. Dagsorden, oplæsning af referat, beboer punkter, husaftaler, generel information, ønsker til mad, aktivitets ønsker, evt., godkendelse af referat.

SPISNING: Personalet inviterer til spisning. Beboerne støttes i, at have basale spisefærdigheder. Personalet inviterer og støtter til hensigtsmæssig dialog. Personaler støtter og vejleder den enkelt efter behov. Der er plads til, at beboerne kan rumme hinanden i relationer i måltider. Måltidet starter og slutter af alle samtidig.

AFTENKAFFE: Personalet inviterer til aftenhygge. Herved opstår der et fællesskab hvor alle Snakke om, at lærer samfundets regler og normer. Blandt andet i forhold til, hvordan man begår sig såvel i offentlige forsamlinger som blandt kammerater. Her ved vil fællesskabet styrkes og man kan bruge hinanden og man får et øget selvværd og en positiv formidling vil kunne finde sted.

Mulige aktiviteter/handlinger
under indsatsen

Ovenstående planlagte aktiviteter og øvrige aktiviteter (se afsnittet aktiviteter), andre miljøer hvor det er muligt at støtte og vejlede beboeren i de sociale færdigheder.

Formål

At udvikle beboerens færdigheder så de kan begå sig problemfrit.
At styrke deres muligheder for at danne relationer
At forholde beboeren til den sociale udviste adfærd, og vejlede i nye alternativer

Personalets opgave

Det er personalet opgave at støtte og vejlede beboeren i dennes sociale træning. Personalet skal være ærlige og forholde beboeren til dennes adfærd, personalet giver beboerne redskaber til at takle sociale sammenhæng hensigtsmæssigt ud fra den enkeltes behov og forudsætninger.

Vejlede den enkelte beboer før, i og under den sociale aktivitet.

Der tilføjes de ressourcer det kræver for at det kan blive en succes oplevelse for den enkelte og fællesskabet. Det er personalet opgave at placerer beboerne stratetisk i rummet, hvis det er muligt, dette så der bliver taget hensyn til alle og de enkeltes kompetencer for at deltage i de sociale miljøer på lige vilkår. Personalet skal være opmærksomme på at alle bliver set og hørt.

Personalet videns deler med hinanden for at optimerer kendskabet til den enkelte beboers færdigheder og muligheder for at udvikle deres sociale kompetencer mest muligt.