ADL (almindelig daglig levevis)

Overordnet indsats

Langholt tilbyder individuelle og fælles aktivitetstilbud.

Beskrivelse af indsatsen

Langholt vægter at den enkelte får de bedst mulige forudsætninger for at blive så selvstændige som muligt.

Langholts ADL aktiviteter indeholder flere elementer; de omfatter både personlige aktiviteter som badning, påklædning og hygiejne, også indeholder botræning aktiviteter som rengøring, madlavning, indkøb, økonomi, tøjvask mm.

Beboernes individueller behov og ønsker tilgodeses, så den enkelte får medindflydelse og ejerskab af egen bolig, madønsker mm.

Mulige aktiviteter/handlinger
under indsatsen

Madlavning, rengøring, tøjvask, økonomi træning. Bad, toilet besøg, hygiejne, barbering, klipning og generel sundhedsfremmende aktiviteter. Herunder hører også læge, tandlæge, div. hospitalsbesøg og psykiater mfl.

Formål (pædagogisk/teoretisk og sammenholdt med værdierne)

At tilbyde aktivitets nivieau så det er tilpasset den enkeltes færdigheder og ønsker.

Den enkelte beboer tilegner sig viden og færdigheder til at kunne være så selvstændige
som muligt i egen bolig.
Vedligeholde tillærte færdigheder i svære perioder.

Personalets opgave

Det er personalet opgave at afdække hvilke behov og ønsker den enkelte har. Dette gøres via samtaler og ved handleplansmøder, resultatdokumenations samtaler og evalueringer.

Det er en dialog mellem beboer, personale og myndighed, hvilke aktiviteter der er udviklende for beboeren. Samt hvilke indsatsniveau der er nødvendigt for at udvikle den enkeltes kompetencer og opretholde en standart som kan accepteres.

Ud fra personalets kendskab til den enkelte beboers ADL færdigheder og kompetencer,
laves struktur og støttesystemer, så beboeren har mulighed for at udfører opgaverne med tilpasset støtteniveau.

Vejlede, støtte og forberede den enkelte beboer før, i og efter aktiviteten.
Personalet laver opskrifthæfter og støttesystemer så den enkelte kan lave ønskede retter.

Endvidere laves der støttesystemer og rutiner for den enkelte for personlig hygiejne
og rengørings opgaver.

Personalet videns deler med hinanden for at optimerer kendskabet til den enkelte beboer, det er personalets ansvar at dokumentere aktiviteterne.