Seksualitet

Overordnet indsats

Langholt støtter og vejleder beboerne i egen seksualitet ud fra Socialstyrelsens vejled- ning samt gældende lovgivning og konventioner

Beskrivelse af indsatsen

Langholt anerkender at alle har ret til en seksualitet.

Langholt rummer den enkelte beboers personlige integritet, viden og erfaring om seksualitet, så længe det ikke strider imod gældende lovgivning, krænker andre eller er selvskadende.

Igennem objektiv støtte og vejledning skaber vi bevidsthed omkring beboerens egen sek- sualitet, således at beboeren lærer at have en afbalanceret og normaccepteret seksualitet, som fremmer forståelsen af fantasi versus realisme.

Langholt skaber miljøer der giver beboeren mulighed for at udtrykke sin seksualitet, så der gribes mindst muligt ind i beboerens intime liv.

Langholt afholder udviklingssamtaler med beboeren, hvor der altid deltager to primære medarbejdere. Samtalerne omhandler blandt andet seksuelle ønsker, emner og behov. Samtalerne bliver dokumenteret i referat og der indgås aftaler med beboeren om videre forløb.

Langholt værner om beboerens seksualitet og privatsfære.

Mulige aktiviteter/handlinger
under indsatsen

Udviklingssamtaler med beboeren, hvor seksualitet indgår som et punkt på dagsorden.

Indkøb af remedier, herunder sexlegetøj, film, tøj, hygiejneartikler osv..

Eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis sexologer, konsulenter, seksualvejleder, psy kiater osv..

Formål (pædagogisk/teoretisk og sammenholdt med værdierne)

At udvikle og danne den enkelte beboer, så han/hun selvstændigt vil kunne varetage sin egen seksualitet med mindst mulig støtte fra personalet.

At bevidstgøre den enkelte beboer om egen seksualitet.

At skabe forudsætning for, at beboeren håndterer sin egen seksualitet på en hensigts- mæssig måde.

At give beboeren en meningsfuld tilfredsstillelse af den enkeltes seksuelle behov.

At forebygge og mindske seksuelle frustrationer og konflikter hos den enkelte beboer.

At understøtte den enkelte beboers integritet og anskueliggøre grænserne for, hvordan man agerer i det private kontra det offentlige rum.

Personalets opgave

Personalets opgave er at afdække beboerens behov.

Personalet forholder sig til gældende lovgivning og konventioner, for at tilgodese bebo- erens og personalets rettigheder og retssikkerhed.

Personalet tager i arbejdet med den enkelte beboer, afsæt i Socialstyrelsens vejledning vedr. seksualitet i forhold til beboerens behov.

Personalet tilegner sig viden for at kunne støtte og vejlede beboeren bedst muligt ud fra beboerens forudsætninger.

Personalet gennemfører samtaler med beboerne med udgangspunkt i Social- styrelsens håndbog vedr. seksualitet. (Holmskov, Henriette og Anne Skov (2012): Seksualitet på dagsordenen – En håndbog om professionel støtte til voks- ne med funktionsnedsættelse. Udgivet af Socialstyrelsen. Set d. 16-03-2016 på http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/seksualitet-pa-dagsordenen

Personalet vidensdeler og sparrer i forhold til beboerens seksualitet, hvis dette findes relevant i personalegruppen, for at kunne give den optimale støtte og vejledning.

Personalet anvender eksterne samarbejdspartnere såfremt dette vurderes nødvendigt.